Výzkum pro Universities Federation for Animal Welfare1)Comparison of Halal slaughter with captive bolt stunning and neck cutting in cattle: exsanguination and quality parameters, Animal Welfare, Volume 15, Number 4, November 2006, pp. 325-330(6),  zaměřený na srovnání Halal porážky bez omráčení se standardní porážkou s omráčením zvířete před usmrcením2)http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=US201301115081.

Náboženská porážka je kontroverzním problémem mezi širokou veřejností, náboženskými komunitami, veterináři, národními a evropskými vládními úřady a sociálními organizacemi a stále více se o nich diskutuje na různých úrovních v rámci Evropy. Jedním z hlavních bodů sporu je, zda povolit či nepovolit porážku bez omráčení před zabitím.

Mimo zvláštních požadavků týkajících se výběru, způsobilosti a chovu zvířat a způsobu porážky vyžadují židovské i muslimské náboženské pravidla účinné maximální vykrvení zabitého zvířete. Jedním z hlavních požadavků je, že krev, ať už v exsanguinované (vykrvené) podobě, nebo zbytková v mase, nesmí být konzumována. Tato pravidla popisuje Talmud i Korán (6:145). Hlavní námitka vůči omračovacím metodám spočívá v tvrzení, že zabraňuje úplnému vykrvení krve ze zvířete. 

Dřívější studie provedená u ovcí nezaznamenala žádný rozdíl v množství krve vykrvené při porážce omráčeného zvířete a vykrvením u zvířete poraženého bez omráčení (Anil a kol., 2004)3)Animal welfare (South Mimms, England) 13(4):387-392 · November 2004, Comparison of religious slaughter of sheep with methods that include pre-slaughter stunning, and the lack of differences in exsanguination, packed cell volume and meat quality parameters., Anil, MH; Yesildere, T; Aksu, H; Matur, E; McKinstry, JL; Erdogan, O; Hughes, S; Mason, C. Tyto výsledky však nejsou použitelné u skotu z důvodu existujících anatomickým rozdílům mezi ovcemi a skotem (Baldwin BA and Beli FR 1963)4)Baldwin BA and Beli FR 1963, Blood flow in carotid and vertebral arteries of sheep and calf. journal of Physio/ogy-london 167: 448-462.

Provedený výzkum prokázal že navzdory anatomickým rozdílům mezi druhy zvířat se zdá, že neexistuje žádný vědecký základ pro tvrzení, že omráčení zabraňuje účinnému vykrvení. Naměřené výsledky nevedly k signifikantním rozdílům hodnot naměřených mezi rozdílnými způsoby porážek u pokusných zvířat. Zvířata, která podstoupila omráčení pomocí jateční pistole, ztratila odhadem 51,7% krve, zatím co zvířata poražená bez omráčení ztratila 49,9% odhadovaného množství krve. Rozdíl mezi jednotlivými skupinami je tak bezvýznamný. V rámci výzkumu se srovnával i úbytek hmotnosti v průběhu porážky. Zatím co úbytek váhy zvířat neomráčených se pohyboval kolem 2,99% tak u zvířat omráčených před porážkou došlo k úbytku 3,1%. Rozdíl je tak i v tomto případě bezvýznamný. Další srovnání probíhalo mezi rychlostí vykrvení. Zatím co pro vykrvení 25% množství krve u porážky bylo potřeba 17,3 vteřiny, u porážky s omráčením stejné množství bylo vykrveno za pouhých 10,6 vteřiny. Při pokračujícím krvácení měřeném v hodnotách 50, 75 a 90% se však rychlost vykrvácení u obou kontrolních skupin srovnala. Měření neprokázalo ani zásadní rozdíl mezi kvalitou masa stanovenou parametry pH, pevností a barvou.
 Z tohoto důvodu je třeba podrobit kritice názory některých členů islámské a židovské komunity na nutnost poražek zvířat bez omráčení.

Pro část muslimů je přijatelné takové omráčení před porážkou, při kterém se nezastaví srdce (Rosen 2004). Z tohoto důvodu jsou vhodná elektrická omračovací zařízení zaměřená pouze na hlavu; zatímco metody použití elektrického impulzu zastavujícího srdce (od hlavy k zadům) a omračování plynem, při kterém zvíře umírá před zahájením vykrvení, jsou vyloučeny.

Pro židovskou komunitu je však jakékoliv omráčení před porážkou vyloučené. Další možný výzkum by se mohl zaměřit na vliv použití speciálního ostřeného nože (chalaf) při židovské porážce a jestli existuje měřitelný rozdíl vnímání bolesti mezi jednotlivými metodami porážek bez omráčení.

Reference   [ + ]